Aktualios redakcijos data 2023-07-31

Šios privatumo politikos tikslas

Mes (DELFI, UAB) organizuodami konferencijas bei renginius tvarkome konferencijų bei renginių dalyvių, pranešėjų, tiekėjų, partnerių, o taip pat mūsų interneto svetainių lankytojų asmens duomenis.

Ši privatumo politika („Privatumo politika“) Jums paaiškins kokius asmens duomenis, kaip ir kodėl mes renkame, kokiais teisiniais pagrindais remiamės juos tvarkydami, kiek laiko juos saugome, kam juos perduodame, o taip pat informuos apie Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo tvarką bei pateiks kitokią Jums aktualią bei svarbią informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Duomenų valdytojas: DELFI, UAB, juridinio asmens kodas: 125483974, adresas: Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika („mes“ arba „DELFI“). Mūsų išsamius kontaktinius duomenis rasite šios Privatumo politikos XI skyriuje.

Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, tokią kaip Jūsų vardas, gimimo data, adresas ar elektroninio pašto adresas.

Prašome atsakingai žvelgti į šioje privatumo politikoje išdėstytą informaciją ir su ja susipažinti išsamiai.

Su DELFI, UAB bendrąja privatumo politika galite susipažinti čia

Jūsų patogumui šią Privatumo politiką suskirstėme į skyrius – taip Jūs lengviau rasite Jums aktualią informaciją. Toliau pateikiame šios Privatumo politikos turinį:

I skyrius: Jūsų asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienlaiškių, pasiūlymų siuntimas);

II skyrius: DELFI konferencijų bei renginių pranešėjų asmens duomenų tvarkymas;

III skyrius: Jūsų siųstų paklausimų pagrindu vykdomas asmens duomenų tvarkymas;

IV skyrius: DELFI konferencijų bei renginių tiekėjų, partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų ar kitų atstovų asmens duomenų tvarkymas;

V skyrius: Saugumas;

VI skyrius: Jūsų asmens duomenų gavėjai;

VII skyrius: Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis;

VIII skyrius: Jūsų turimos teisės, susijusios su Jūsų asmens duomenimis;

IX skyrius: Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimas;

X skyrius: Dėl vaikų asmens duomenų;

XI skyrius: Mūsų kontaktinė informacija.I. Jūsų asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienlaiškių, pasiūlymų siuntimas)

1.1. Tvarkomų asmens duomenų tipai. Jeigu Jūs DELFI konferencijai ar renginiui skirtoje interneto svetainėje duodate mums savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus (įvairius DELFI ir (ar) DELFI partnerių pasiūlymus dėl siūlomų paslaugų, prekių, dalyvavimo žaidimuose, konkursuose ir pan.), DELFI tvarko Jūsų elektroninio pašto adresą, išsiųstų pranešimų turinį ir datas, reakciją (perskaitytas, paspausta nuoroda ir pan.).

Jei registruodamiesi sutikimo nedavėte, bet kartu ir neišreiškėte prieštaravimo dėl informacijos apie DELFI organizuojamus renginius siuntimo el. paštu, mes tiesioginės savo organizuojamų renginių rinkodaros tikslu tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, išsiųstų pranešimų turinys ir datos, reakcija (perskaitytas, paspausta nuoroda ir pan.).

1.2. Asmens duomenų šaltinis esate arba Jūs, arba asmens duomenis (apie išsiųstus pranešimus, reakciją į juos ir pan.) surenkame patys.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Tiek neišreiškus prieštaravimo dėl informacijos apie DELFI organizuojamas konferencijas bei renginius siuntimo, tiek sutikus gauti DELFI ir (ar) DELFI partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

1.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo arba teisėto intereso (kai Jums neišreiškus prieštaravimo yra siunčiama informacija apie būsimus renginius) pagrindais.

Informuojame, kad Jūs turite teisę savo duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo bet kada atšaukti, o kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu interesu, bet kada paprieštarauti tolesniam pranešimų siuntimui – tą galite padaryti paspausdami atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename gaunamame elektroniniame laiške su tiesioginės rinkodaros turiniu, arba pateikdami mums dėl to prašymą el. laišku ar kitu būdu šios Privatumo politikos IX skyriuje nustatyta tvarka.

1.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Sutikimo pagrindu tvarkomus Jūsų asmens duomenis tvarkome visą laikotarpį, kol galioja Jūsų sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, tačiau ne ilgiau kaip 3 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo. Teisėto intereso pagrindu tvarkomus Jūsų asmens duomenis tvarkome 1 metus nuo registracijos į renginį.

Jūsų sutikimą arba tinkamą informavimą įrodanti informacija saugoma 3 metus nuo asmens duomenų tvarkymo pabaigos.

Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.II. DELFI konferencijų bei renginių pranešėjų asmens duomenų tvarkymas

2.1. Tvarkomų asmens duomenų tipai:

(i) DELFI siekdama pakviesti Jus būti konferencijos ar renginio renginių pranešėju tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, įmonė, pareigos, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), komunikacijos el. paštu turinys;

(ii) DELFI viešindama ir reklamuodama konferencijas bei renginius, kuriuose būsite pranešėjas, tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų nuotrauka (atvaizdas), vardas, pavardė, trumpas Jūsų pristatymas (sritis, kurioje dirbate, pasiekimai, apdovanojimai ir pan.), temos, kuria kalbėsite konferencijoje ar renginyje pristatymas;

(iii) Tam tikrais atvejais - su apmokėjimu susiję duomenys (jūsų vardas, pavardė; sąskaitos numeris; operacijos data; operacijos suma; paskirtis ir pan.).

2.2. Asmens duomenų šaltinis esate Jūs bei tretieji asmenys, pvz. Jūsų vardas, pavardė, įmonė, pareigos bei kontaktiniai duomenys yra gaunami iš viešai prieinamų šaltinių internete (interneto svetainių ir/ar socialinių tinklų paskyrų).

2.3. Asmens duomenų nepateikimo pasekmės. Informuojame, kad Jums nepateikus asmens duomenų, reikalingų DELFI konferencijos ar renginio viešinimo medžiagai (2.1. punkto (ii) papunktyje nurodyti asmens duomenys), mes tik ribotai galėsime arba apskritai negalėsime viešinti Jūsų dalyvavimo DELFI konferencijoje ar renginyje fakto ir atitinkamai pritraukti lankytojų pasiklausyti Jūsų pranešimo. Jums nepateikus duomenų, reikalingų mokėjimui įvykdyti (jei taikoma), mes negalėsime atsiskaityti su jumis už jūsų suteiktas paslaugas/pateiktą turinį.

2.4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

(i) Komunikacijos su Jumis tikslais - siekdami pakviesti Jus būti DELFI konferencijos ar renginio pranešėju bei suderinti dalyvavimo konferencijoje ar renginyje sąlygas (2.1. punkto (i) papunktyje nurodyti asmens duomenys);

(ii) Susitarimo dėl Jūsų dalyvavimo DELFI konferencijoje ar renginyje sudarymo bei tokio sudaryto susitarimo tinkamo administravimo, apskaitos ir įgyvendinimo tikslais (2.1. punkto (i) bei (iii) papunkčiuose nurodyti asmens duomenys );

(iii) Jūsų, kaip pranešėjo, dalyvaujančio DELFI konferencijoje ar renginyje, viešinimo bei DELFI konferencijos ar renginio reklamos tikslais (2.1. punkto (ii) papunktyje nurodyti asmens duomenys).

2.5. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

(i) Komunikacijos tikslais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėto intereso pagrindu – siekiant sukviesti DELFI aktualius pranešėjus ir sėkmingai organizuoti konferenciją ar renginį pritraukiant kuo daugiau renginių dalyvių. Nurodome, kad Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad DELFI tvarkytų (saugotų) nurodytus Jūsų asmens duomenis remiantis teisėto DELFI intereso pagrindu (teisė nesutikti įgyvendinama šios Privatumo politikos IX skyriuje numatyta tvarka);

(ii) Susitarimo dėl Jūsų dalyvavimo DELFI konferencijoje ar renginyje sudarymo bei tokio sudaryto susitarimo tinkamo administravimo ir įgyvendinimo tikslais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sudaryto susitarimo teisiniu pagrindu. Ūkinę operaciją patvirtinantys Jūsų asmens duomenys (jei taikoma) taip pat yra saugomi tuo pagrindu, kad tvarkyti šiuos duomenis būtina, jog būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė – laikytis atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių;

(iii) Jūsų, kaip pranešėjo, dalyvaujančio DELFI konferencijoje ar renginyje, viešinimo bei DELFI konferencijos ar renginio reklamos tikslais (2.4. punkto (iii) papunktis) Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų mums duotos sutikimo teisiniu pagrindu – informuojame, kad Jūs turite teisę bet kada savo duotą sutikimą atšaukti (tą galite padaryti pateikiant mums dėl to prašymą šios Privatumo politikos IX skyriuje nustatyta tvarka).

2.6. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminai:

(i) komunikacijos su Jumis tikslais jūsų asmens duomenys tvarkomi iki susitarimo dėl dalyvavimo konferencijoje sudarymo arba pasiūlymo atmetimo;

(ii) su Jumis sudaryto susitarimo dėl Jūsų dalyvavimo DELFI konferencijoje ar renginyje tinkamo administravimo ir įgyvendinimo tikslais Jūsų asmens duomenis tvarkome susitarimo vykdymo metu ir 3 mėnesius po konferencijos ar renginio pabaigos, išskyrus asmens duomenis, esančius susitarimo su pranešėju tekste (saugomi 10 metų po sutarties pabaigos), ūkinę operaciją patvirtinantys duomenys (jei taikoma) apskaitos tikslais yra saugomi 10 metų;

(iii) Jūsų kaip pranešėjo, dalyvaujančio DELFI konferencijoje ar renginyje, viešinimo bei DELFI konferencijos ar renginio reklamos tikslais Jūsų asmens duomenis tvarkome 6 mėnesius po atitinkamos konferencijos ar renginio pabaigos.

Jūsų sutikimą arba tinkamą informavimą apie asmens duomenų tvarkymą įrodanti informacija saugoma 3 metus po sutikimo atšaukimo ar galiojimo pabaigos.

Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.III. Jūsų siųstų paklausimų pagrindu vykdomas asmens duomenų tvarkymas

3.1. Tvarkomų asmens duomenų tipai. Jums atsiuntus mums savo paklausimą mes tvarkome Jūsų paklausime nurodytus asmens duomenis, tai gali būti Jūsų nurodytas vardas, pavardė, kontaktinė informacija (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris), kita paklausime nurodyta informacija.

3.2. Asmens duomenų šaltinis esate Jūs.

3.3. Asmens duomenų nepateikimo pasekmės. Jūsų paklausimo suformulavimas ir pateikimas mums yra visiškai savanoriškas, Jūs neprivalote to daryti, tačiau informuojame, kad Jums nepateikus mums aukščiau nurodytų duomenų, mums gali būti neįmanoma atsakyti į Jums rūpimą klausimą arba mūsų galimybės tą padaryti gali būti apsunkintos.

3.4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami su Jumis susisiekti ir atsakyti į Jūsų paklausime pateiktus klausimus.

3.5. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Savo laisva valia bei savo aktyviais veiksmais pateikdami mums paklausimą Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų mūsų atitinkamai (tikslu atsakyti į Jūsų klausimus) tvarkomi.

3.6. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Atsakymo į Jūsų paklausimą pateikimo tikslais Jūsų asmens duomenis tvarkome tol, kol yra atsakoma į Jūsų užduotus klausimus ir 2 mėnesius nuo paskutinės žinutės išsiuntimo dienos.

Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo įrodanti informacija saugoma 2 metus po sutikimo atšaukimo ar galiojimo pabaigos.

Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.IV. DELFI konferencijų bei renginių tiekėjų, partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų ar kitų atstovų asmens duomenų tvarkymas

4.1. Tvarkomų asmens duomenų tipai. DELFI konferencijų bei renginių tiekėjui/partneriui (prekių tiekėjui, profesinių bei kitokių paslaugų teikėjui, nuomotojui ir pan., toliau tekste– „Partneris“) ir DELFI siekiant sudaryti sutartis bei vykdyti jau sudarytas sutartis yra tvarkomi šie Jūsų, kaip sutarties kontrahento darbuotojo ar kito atstovo, asmens duomenys:

(i) vardas ir pavardė;

(ii) kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

(iii) įmonė, pareigos;

(iv) parašas (kuomet tai yra objektyviai reikalinga, pavyzdžiui, pasirašant sutartį, sąskaitas faktūras bei kitokius įmonių veiklos dokumentus).

4.2. Šių asmens duomenų šaltinis esate Jūs bei tretieji asmenys, pvz. Jūsų vardas, pavardė, įmonė, pareigos bei kontaktiniai duomenys gali būti gaunami iš viešai prieinamų šaltinių internete (pvz. Partnerio interneto svetainės), taip pat Jūsų asmens duomenis mes galime gauti iš Partnerio.

4.3. Asmens duomenų nepateikimo pasekmės. Jums nepateikus nurodytų asmens duomenų sutarties su Partneriu sudarymo, vykdymo bei administravimo procesai gali būti neproporcingai apsunkinti, uždelsti arba neįmanomi.

4.4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome sutarčių su Partneriu sudarymo bei sudarytų sutarčių tinkamo administravimo, apskaitos ir įgyvendinimo tikslais (asmens duomenys, nurodyti 4.1. punkte, priklausomai nuo konkrečios situacijos).

4.5. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Sutarčių su Partneriu sudarymo bei sudarytų sutarčių tinkamo administravimo, apskaitos ir įgyvendinimo tikslais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis teisėto mūsų ir/ar Partnerio intereso pagrindu, kuris pasireiškia siekiu sudaryti ir (ar) vykdyti sutartį su Partneriu, spręsti sutarties vykdymo eigoje kylančius klausimus ir pan. Jūsų asmens duomenys, esantys ūkinę operaciją patvirtinančiuose dokumentuose, taip pat yra saugomi tuo pagrindu, kad tvarkyti šiuos duomenis būtina, jog būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė – laikytis atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių.

4.6. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminai. Sutarčių su Partneriu sudarymo bei sudarytų sutarčių tinkamo administravimo, apskaitos ir įgyvendinimo tikslais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi mūsų sutartinių santykių su Partneriu metu, išskyrus asmens duomenis, esančius ūkinę operaciją patvirtinančiuose dokumentuose, sutarčių su Partneriu tekste (apskaitos tikslais yra saugomi 10 metų);

Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.V. Saugumas

5.1. Imsimės visų reikiamų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo.VI. Jūsų asmens duomenų gavėjai

6.1. Tam tikri Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų įgaliotiems duomenų tvarkytojams, tokiems kaip IT ar debesijos paslaugas teikiančioms bendrovėms (pvz. nuomojantis serverius iš IT bendrovės, Jūsų asmens duomenys bus fiziškai talpinami (saugomi) pas minėtą IT bendrovę), bei kitokiems techniniams DELFI konferencijų bei renginių įgyvendintojams.

6.2. Informuojame, kad Iš savo duomenų tvarkytojų mes reikalaujame užtikrinti atitinką Jūsų duomenų apsaugą bei užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi tik taip, kiek mes juos įpareigojame ir tik dėl nurodytų tikslų.

6.3. Jei turite klausimų dėl mūsų paslaugų teikėjų, prašome susisiekti šiuo el. pašto adresu: dpo@delfi.lt.

6.4. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei aukščiau aprašyta, subjektams: norėdami nepažeisti taikomų teisės aktų reikalavimų arba gavę privalomą teismo reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis), gindami savo teisinius interesus, norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą, kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

VII. Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis

7.1. Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant:

(i) Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, sąžiningumo bei skaidrumo principų;

(ii) Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tokios apimties, kiek būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(iii) Jūsų asmens duomenys bus renkami tik dėl teisėtų tikslų, kuriuos mes aiškiai Jums nurodėme ir nebus naudojami bet kokiu kitu būdu, nesuderinamu su minėtais tikslais;

(iv) Jūsų asmens duomenys bus tikslūs ir nuolatos atnaujinami;

(v) Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikalinga Jums atskleistiems tikslams pasiekti (arba tiek, kiek mus įpareigos galiojantys teisės aktai);

(vi) Jūsų asmens duomenys bus naudojami užtikrinant adekvatų jų saugumo lygį.VIII. Jūsų turimos teisės, susijusios su Jūsų asmens duomenimis

8.1. Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:

(i) Jūs turite teisę būti informuotas/informuota, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis bei, o jeigu tvarkome – ir susipažinti su tvarkomais duomenimis pareikalaujanti šių duomenų kopijos, o taip pat informacijos apie tai, kaip mes Jūsų duomenis naudojame, su kuo mes jais dalinamės ir kiek laiko juos saugome. Mes galime atsisakyti Jums pateikti informaciją ar paprašyti Jūsų padengti papildomų kopijų darymo išlaidas, kai dėl tos pačios informacijos kreipiatės pakartotinai;

(ii) Jūs turite teisę reikalauti pataisyti, papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius ar neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė į ištaisymą) – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

(iii) Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume turimą informaciją apie Jus, jei ji tvarkoma neteisėtai ar nesąžiningai, ar ji nebėra būtina tikslui, kuriam mes ją surinkome, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo, kuriuo remdamiesi mes privalome arba turime teisę tą informaciją išsaugoti;

(iv) Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume (sustabdytume) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, jeigu, pvz., Jūs pateikėte prašymą ištaisyti asmens duomenis (kol yra tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ar Jums pareiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);

(v) Jūs turite teisę iš mūsų gauti ir persiųsti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (arba reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė įgyvendinama tik tuo atveju, jei duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba mūsų sutartimi su Jumis ir kai tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė gali būti įgyvendinama tik dėl tų asmens duomenų, kuriuos pateikėte mums Jūs pats;

(vi) Jūs turite teisę bet kada atšaukti mums duotus savo sutikimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;

(vii) Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;

(viii) Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.IX. Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimas

9.1. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Jūs turite teisę pateikdami mums prašymą asmeniškai, paštu, elektroniniu paštu ar naudodamiesi kita komunikacijos priemone, jei per ją įmanoma patikrinti Jūsų tapatybę (jei, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, toks patikrinimas yra reikalingas).

9.2. Jeigu prašymą pateikiate raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos.

9.3. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

9.4. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

9.5. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, mes galime paprašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

Gavus Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą.X. Dėl vaikų asmens duomenų

10.1. DELFI konferencijos bei renginiai, o taip pat su jais susijusios mūsų teikiamos paslaugos nėra skirti vaikų auditorijai. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų prašome neteikti mums jokių savo asmens duomenų. Jeigu Jūs esate jaunesnio nei 14 metų vaiko tėvas/ motina ar įstatyminis globėjas ir Jums žinoma, kad Jūsų vaikas pateikė mums savo asmens duomenis be Jūsų rašytinio sutikimo, prašome su mumis susisiekti, kad mes galėtume ištrinti Jūsų vaiko asmens duomenis.XI. Mūsų kontaktinė informacija

DELFI, UAB Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika, telefono numeris: 8 5 204 54 00, El. paštas: dpo@delfi.lt